Polityka prywatności

Eccom Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, określa zasady i sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej https://komornik.it/, a także zawiera informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

DEFINICJE

Administrator – Eccom Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615685, NIP: 7010572374, REGON: 364318473.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej poprzez jeden lub kilka czynników pozwalających na określenie fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej, również dane o lokalizacji, nr IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona internetowa Administratora: https://komornik.it/.

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Eccom Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615685, NIP: 7010572374, REGON: 364318473
 2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 3. Korzystanie z Serwisu, zawieranie jakichkolwiek umów i związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego z Serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem:
  1. brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umów z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe.
 3. Prawo żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas i w określonym zakresie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z tych praw możesz skorzystać składając wniosek na nasz adres mailowy:  biuro@komornik.it.

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie danych uwierzytelniających.

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w niezbędnym zakresie:

 1. w celu realizacji zadań wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

INFORMACJE O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane wyłącznie:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń, w szczególności: dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych usług oraz będzie przechowywać twoje dane osobowe nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Twoje dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii Serwisu ma charakter informacyjny, której celem jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Serwisu w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.
 2. W dalszej części dokumentu, jako Administratora należy rozumieć spółkę Eccom Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615685, NIP: 7010572374, REGON: 364318473. („Administrator”).
 3. Odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy RODO.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: biuro@komornik.it lub pisemnie na adres: Eccom Partners sp. z o.o. sp.k., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe Administrator będzie jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych. Zasady postępowania z takimi danymi oraz ich przetwarzania zawarto w Polityce Prywatności.
 • PLIKI COOKIES
 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików cookies (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Serwis w następujących celach:
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. analizy sposobu korzystania ze Strony, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony (pliki cookies spółki Google LLC dot. usługi Google Analytics);
 1. Pliki cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jego bezpieczeństwa oraz realizacji jego podstawowych funkcji, w tym stabilności usług dzięki podstawowym działaniom statystycznym, jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody osoby odwiedzającej Serwis. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik może jednak w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w ustawieniach w Serwisie.
 3. Podstawą przetwarzania danych w takim zakresie, w jakim pliki cookies, będą zawierać dane osobowe Użytkowników jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora i zapewnienie prawidłowego działania Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z dostępnych na nim funkcji, w tym logowania się lub wypełniania formularzy oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania Użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta Użytkownika;
 3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie go do działania do preferencji Użytkowników; tj. Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony).
 1. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Serwisu. W zależności od decyzji Użytkownika, może on zaakceptować wszystkie pliki cookies bądź jedynie niezbędne pliki cookies. W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu Serwisu, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
 2. Dane zbierane za pomocą plików cookies co do zasady nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – np. poprzez adres IP – a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności.
 3. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

Cookies serwisowe

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu),
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji,
 3. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji,
 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. W tym względzie Administrator współpracuje także z innymi firmami, które dostarczają narzędzia wspierające Administratora przede wszystkim w zakresie zapewnienie poprawnego działania Serwisu. Na potrzeby realizowania działań przez Administratora, przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (Google Ireland Limited w zakresie Google Analytics), które mogą stać się administratorami danych osobowych Użytkownika lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania z Serwisu.
 2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może sprawdzić, czy na urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  RODO.

DANE KONTAKTOWE

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@komornik.it lub pisemnie na adres: Eccom Partners sp. z o.o. sp.k., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka plików cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 21-03-2024.