Regulamin usług świadczonych przez Komornik.IT

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia usług przez Eccom Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000615685, NIP 701057237 (zwaną dalej „Komornik.IT”),
2. Komornik.IT świadczy abonamentową usługę dostępu do systemu informatycznego służącego do obsługi kancelarii komorniczych (dalej jako „System”) na rzecz komorników w związku z prowadzoną przez nich działalnością zawodową (dalej jako „Klienci”),
3. Zamówienie przez Klienta dostępu do Systemu jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Umowa dostępu do Systemu stanowi umowę nienazwaną i w szczególności nie stanowi umowy licencyjnej lub umowy przeniesienia praw autorskich. Do Umowy dostępu do Systemu nie stosuje się odpowiednio przepisów dotyczących umowy licencyjnej bądź umowy o przeniesienia praw autorskich.

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Klient dokonuje zgłoszenia zapotrzebowania na dostęp do Systemu:
1) telefonicznie – w dniach roboczych od 8:00 do 16:00,
2) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.komornik.it – przez całą dobę,
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail biuro@komornik.it lub helpdesk@komornik.it – przez całą dobę.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas dokonywania zgłoszenia.
3. Następnie Komornik.IT ustala z Klientem warunki techniczne do uruchomienia Systemu na okres próbny (okres testowania).
4. W przypadku, gdy Klient po okresie testowania Systemu nie zdecyduje się na dalsze korzystanie z Systemu nie zostaje obciążony kosztami.
5. W przypadku, gdy Klient po okresie testowania Systemu zdecyduje się na dalsze korzystanie z Systemu, zostaje obciążony kosztem dotychczasowego korzystania z usług (proporcjonalnie do ilości dni testowych), a także kosztami wdrożenia oraz przeszkolenia Klienta (opłata z tytułu roboczogodzin pobierana za każdą rozpoczętą godzinę).
6. Klient określa zamówienie konkretnych modułów Systemu (dostępne programy opisane są na stronie internetowej www.komornik.it), jak również okres rozliczania korzystania z usługi Komornik.IT (możliwość zamówienia usługi na okresy rozliczeniowe trwające: 1 miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy).
7. Potwierdzenie zamówienia następuje z chwilą przesłania przez Komornik.IT warunków cenowych w formie wiadomości e-mail, zawierających dane Klienta wraz z wybranym pakietem oraz sposobem rozliczenia. Klient w terminie 3 dni roboczych może złożyć zastrzeżenia do potwierdzenia zamówienia. Brak zastrzeżeń w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uznaje się za akceptację warunków cenowych w całości bez zastrzeżeń.
8. W przypadku realizacji usług w siedzibie Klienta naliczany jest koszt dojazdu zgodnie z cennikiem (cennik dostępny na stronie www.komornik.it).

§ 3. OPŁATY I OKRESY ROZLICZENIOWE

1. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub inny okres wskazany w warunkach cenowych lub innym dokumencie ustalonym przez Komornik.IT z Klientem (dalej jako: “okres rozliczeniowych”, “okres transzowy”, “transza”).
2. Komornik.IT może wystawić faktury w danym okresie rozliczeniowym za bieżący okres rozliczeniowy oraz za przyszłe okresy rozliczeniowe, przy czym nie dłuższe niż 36 miesięcy.
3. Klient zobowiązany jest uiszczać opłaty zgodnie z terminem płatności wskazanym w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Komornik.IT.
4. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do faktury, Klient przekaże Komornik.it te uwagi lub zastrzeżenia w formie pisemnej lub w formie odpowiedzi w wiadomości e-mail, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury. Brak złożenia uwag lub zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację przez Klienta faktury bez zastrzeżeń.

§ 4. CZAS TRWANIA UMÓW

1. Umowy dostępu do Systemu zawierane są na czas nieokreślony.
2. Zawarta Umowa może zostać wypowiedziana w formie dokumentowej przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie, chyba że strony uzgodnią inny okres wypowiedzenia.
3. Z dniem upływu okresu wypowiedzenia Komornik.it może bez dodatkowego wezwania lub ostrzeżenia wyłączyć Klientowi dostęp do Systemu.
4. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy w trakcie okresu rozliczeniowego, Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu zapłaty za opłacony okres.
5. W przypadku, jeżeli Klient zalega ponad tydzień z płatnością za chociaż jedną fakturę, Komornik.IT bez dodatkowego wezwania lub ostrzeżenia jest uprawniony do wyłączenia Klientowi dostępu do Systemu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w trybie natychmiastowym. Za porozumieniem stron Komornik.IT może przywrócić obowiązywanie Umowy i związany z tym dostęp do Systemu.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Komornik.IT nie ponosi odpowiedzialności:
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonie usług wynikających z podjęcia realizacji usług, jeżeli jest ono następstwem działania lub zaniechania Klienta,
2) z tytułu wydajności oprogramowania w stosunku do wymagań Klienta,
3) za następstwa i szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania oprogramowania przez Klienta,
4) za następstwa i szkody powstałe na skutek zawieszenia dostępu do Systemu,
5) za utratę danych Klienta w przypadku dokonywania reinstalacji oprogramowania lub ponownego udzielania dostępu do Systemu.
2. W razie roszczeń odszkodowawczych Komornik.IT ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia faktycznie zapłaconego przez Klienta za ostatni miesiąc rozliczeniowy przed wystąpieniem szkody. W przypadku okresów rozliczeniowych innych niż miesiąc, limitem jest wysokość wynagrodzenia przypadająca proporcjonalnie na jeden miesiąc.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Systemu i świadczonych usług należy zgłaszać na adres e-mail biuro@komornik.it lub helpdesk@komornik.it.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię nazwisko, dokładny adres i numer telefonu składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku problemu z Systemem reklamację należy zgłaszać w terminie 24 godzin od wystąpienia problemu. W przypadku przekroczenia tego terminu Komornik.IT nie odpowiada za szkody wynikające z przekroczenia terminu zgłoszenia reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności ich wpływania, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie telefonicznie na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
6. Komornik.IT nie jest zobowiązany do rozpatrywania reklamacji złożonych w sposób inny niż w ust. 1 lub wynikających z nieznajomości Regulaminu.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta ze wsparcia technicznego Komornik.IT, dostęp do danych osobowych administrowanych przez Klienta jest realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi u Klienta.
2. W przypadku, gdy usługa wsparcia technicznego realizowana przez techników będących pracownikami lub współpracownikami Komornik.it (dalej: „Technicy”) będzie wymagała dostępu do danych osobowych administrowanych przez Klienta, Klient przed udzieleniem Technikom dostępu upoważni ich zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.
2. Komornik.IT zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie komornik.it na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Klientów, którzy nie wyrażą w tym terminie sprzeciwu co do zmian. Sprzeciw Klienta stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy przez Komornik.it z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.